Skip to main content

Preču atgriešanas noteikumi

Lejupielādēt – Atteikuma forma

ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

  1.     Vispārīgi noteikumi

1.2.       Atgriešanas noteikumos lietotie termini:

1.2.1.     Noteikumi – Atgriešanas noteikumi nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesību un pienākumu kārtību attiecībā uz “WATT” interneta veikalā pasūtītās preces un/vai naudas atgriešanu.

1.2.2.   Līgums – pirkuma jeb distances līgums, kas regulē pakalpojuma sniegšanu, proti, Preces pirkšanu un pārdošanu, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, saskaņā ar Ministru Kabineta Noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

1.2.4.     Pārdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “WATT” (turpmāk – SIA “WATT”), reģistrācijas Nr. 40203104493, PVN maksātāja numurs: LV40203104493, juridiskā adrese: Katlakalna iela 6D, Rīga, LV-1073, Latvija.

1.2.5. E-veikals – SIA “WATT” pārvaldītais interneta veikals tīmekļa vietnē www.watt.lv.

1.2.6.   Kurjers – Pārdevēja nolīgts Preču piegādātājs, kas piegādā Preci uz Pircēja noradīto vietu.

  •     Pircēja (lietotāja) tiesības atcelt Līgumu

2.1.        Pircēja tiesības veikt pirkumus E-veikalā ir saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (turpmāk – PTAL) un Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – MK). Atbilstoši MK 19. Punktā noteiktajai kārtībai Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, paziņojot par to Pārdevējam, izņemot MK 22. punktā minētājos gadījumos.

2.2.        Atteikuma tiesības neattiecas uz Pircējiem, kas ir juridiskas personas, tostarp persona, kas iegādājusies Preces ne patēriņa vajadzībām saskaņā ar PTAL 12. punktu. Šis punkts neattiecas uz Preces garantijas spēkā stāšanās gadījumiem.

2.3.        Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, kad spēkā stājies kāds no MK 22. punktā minētajiem apakšpunktiem, tai skaitā:

2.3.1.     pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Pircējs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan Preci, gan pakalpojumu;

2.3.2.     Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

2.3.3.     Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta;

2.4.        Pircējs informē Pārdevēju par vēlmi anulēt Līgumu vai par preces atgriešanu, izpildot vienu no šādām procedūrām:

2.4.1.     aizpildot atteikuma veidlapu, kas atrodama E-veikala sadaļā “Atgriešanas noteikumi”;

2.4.2.     sniedzot skaidru paziņojumu (iesniegumu), kurā izklāstīts pamatojums atkāpties no Līguma un kas atbilst PTAL un MK noteikumiem.

2.5.        Paziņojuma veidi, kas minēti 1.4. punktā, par Līguma anulēšanu, preces atgriešanu vai nomaiņu tiek nosūtīti uz e-pastu shop@watt.lv. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu. Parakstītu 1.4. punktā minēto veidlapu vai iesniegumu Pircējs atgriež kopā ar Preci Pardevējam.

2.6.        Atteikuma tiesību no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laika atskaite tiek sākta, kad Pircējs (lietotājs) vai trešā persona, neskaitot kurjeru, saņem Preces vai:

2.6.1.     ja Pircējs ir pasūtījis vairāk nekā vienu Preci pasūtījumā un Preces tiek piegādātas atsevišķi – no dienas, kad Pircējs (lietotājs) vai trešā persona, neskaitot Kurjeru, saņem pēdējās Pasūtījumā esošās Preces;

2.6.2.     ja Prece tiek piegādāta vairākās partijās vai daļās – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā trešā persona, kas nav Kurjers, saņem pēdējo pasūtījuma partiju vai daļu;

2.6.3.     ja Līgums tiek noslēgts par regulāru preču piegādi – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav Kurjers, saņem pirmo Preci.

2.7.        Ja Pircējs ir atteicies no Līguma, kamēr Prece vēl nav tam piegādāta, Pārdevējs pieņem Pircēja atteikumu kā Pircēja pasūtījuma atcelšanu un par to informē Pircēju uz tā norādīto e-pasta adresi.

2.8.        Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības pēc tam, kad ir iesniedzis Pārdevējam pieprasījumu saskaņā ar MK 18. punktu, Pircējs maksā Pārdevējam summu, kas attiecībā pret pilnu Līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai Līguma daļai brīdī, kad Pircējs informē pakalpojuma sniedzēju par atteikuma tiesību izmantošanu. Minēto summu aprēķina, pamatojoties uz Līgumā noteikto galīgo cenu. Ja galīgā cena ir pārmērīga, summu, kas jāmaksā Pircējam, aprēķina, pamatojoties uz izpildītās Līguma daļas tirgus vērtību.

2.9.      Pārdevējam nav pienākums segt jebkādas papildus izmaksas, kas radušās Pircējam, lai saņemtu pasūtīto Preci, ņemot vēra to, ka Pircējs skaidri izvēlējies, sev ērtāko un/vai lētāko piegādes metodi, ko piedāvā Pārdevējs.

2.10      Pārdevējs neatmaksā summu, ko Pircējs samaksājis par Precēm, līdz Pircējs nav nogādājis Preces atpakaļ Pārdevējam un/vai Pircējs iesniedz pierādījumus par to, ka Preces ir nosūtītas Pārdevējam, atkarībā no tā, kurš no gadījumiem notiek vispirms.

2.11.      Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma par atteikumu no Līguma saņemšanas datuma, nosūta vai piegādā Preces Pārdevējam vai citai personai ar Pārdevēja piekrišanu. Procedūra un prasības šādu Preču atpakaļatdošanai ir atrunātas Pirkšanas un pārdošanas noteikumu 7. Punktā.

2.12.      Pircējs uzņemas segt visas tiešās izmaksas, kas saistītas ar Preču atdošanu, atgriešanu atpakaļ, izņemot gadījumus, kad, uz savstarpējas vienošanās pamata, šīs izmaksas uzņemas Pārdevējs.

2.13.      Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis Precei atbilstošā rakstura, īpašību un darbības nolūkā.

  •     Preču kvalitāte un garantijas

3.1.        Pārdevējs garantē Preču kvalitāti atbilstoši LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

3.2.        Katras E-veikalā pārdoto Preču īpašības ir aprakstītas to produkta aprakstā “Informācija par precēm”.

3.3.        Pārdevējs dažām Precēm un/vai Preču tipiem sniedz laika kvalitātes garantiju. Speciālos garantijas noteikumus varat atrast pie produkta apraksta un/vai “Garantijas noteikumi”. Pircējs var arī sazināties ar Pārdevēju par konkrētas Preces garantijas periodu un noteikumiem, rakstot uz elektroniskā pasta adresi shop@watt.lv.

3.4.        Pārdevēja nodrošinātā garantija neierobežo Pircēja tiesības par iegādātu sliktas kvalitātes Preci saskaņā ar PTAL.

3.5.        Pārdevējs apņemas Pircējam atgriezt summu iegādātās Preces vērtībā, salabot Preci vai kā citādi novērst konstatētos Preces trūkumus, ja Prece neatbilst tās garantijas nosacījumiem vai prasībām.

  •     Preču atgriešana un nomaiņa

4.1.        Preču atgriešanas, nomaiņas vai garantijas iestāšanās gadījumā, Preču apmaiņa, atgriešana, naudas kompensācija ir iespējama tikai tad, ja Pircējs uzrāda pirkuma apliecinošu dokumentu par to, ka Prece ir iegādāta Pārdevēja E-veikalā un garantijas gadījumā – arī aizpildītu garantijas talonu.

4.2.        Preces maiņas, kā arī Preces atgriešanas (Pārdevējam neaizvietojot Preci pret piemērotu Preces aizstājēju) gadījumos, iestājas Pircēja atteikums no Līguma, kas var iestāties šādā kārtībā:

4.2.1.     Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no mirkļa, kad tas saņēmis iegādāto Preci, to atgriezt un/vai aizstāt/apmainīt pret citu Preci Pārdevēja norādītā vietā, tai skaitā Pārdevēja veikalā Rīgā, Katlakalna iela 6D, vai arī uzzināt par citām iespējām nogādāt Preces Pārdevējam par to iepriekš paziņojot, rakstot uz e-pastu: shop@watt.lv vai zvanot +371 67 55 7215. Preces maiņai Pārdevējs piekrīt ar sekojošiem noteikumiem:

4.2.2.     ja maiņas rezultātā izveidojusies starpība starp maināmajām Preču cenām, tad Pircējam ir jāmaksā Pārdevējam starpības apmērs, bet, ja starpības apmērs jāapmaksā Pārdevējam, tad tas veiks apmaksu ar tādu pašu apmaksas metodi kā veicis Pircējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā;

4.2.3.     ja Pārdevējs nav piedāvājis alternatīvās maiņas Preces, Pircējam ir tiesības, MK noteiktajā termiņā, atgriezt Preci Pārdevējam un atgūt samaksāto summu par to. Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto apmēru par attiecīgo Preci ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad tā atgriezta;

4.2.4.     Pircējam par vēlmi mainīt un/vai atgriezt Preci ir jāinformē Pārdevējs. Pircējam ir jāsniedz apmaiņas/atgriešanas pieprasījums rakstiskā veidā, e-pasta priekšmetā norādot: preču apmaiņa/atgriešana, uz e-pastu shop@watt.lv, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad Pircējs saņēmis attiecīgo Preci, lai nenokavētu MK termiņu. Pēc Pircēja ziņas saņemšanas Pārdevējs nekavējoties nosūtīs apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu;

4.2.5.     Pircējs var samainīt Preces tikai tad, ja Prece nav tikusi izmantota, tā nav bojāta, ir saglabātas Preces patēriņa īpašības, tai skaita arī saglabāts Preces komerciālais izskats (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves, utt.,), un Pircējam ir Preces pirkumu apliecinošs dokuments.

4.2.6.     Visas atgrieztās Preces papildus noteikumiem, kas minēti 3.2.5 punktā, jāatgriež tā, lai tās būtu saglabājušas autentiskās etiķetes, aizsardzības iepakojumus, kā arī saturētu tos pašus aksesuārus kā brīdī, kad Prece tika pārdota. Atpakaļ nosūtītajām/nodotajām Precēm jābūt atbilstošajā un oriģinālajā iepakojumā, kas ir labā pārdošanas stāvoklī (ar instrukcijām un garantijām, ja tādas piegādātas ar Preci), ar tādu pašu sastāvu un svaru, kādā šo Preci ieguvis Pircējs. Atpakaļ jānodod arī dāvanas (papildus akciju pielikumi pie Preces), kas saņemtas kopā ar Preci;

4.2.7.     Atgriežamās Preces Pircējs nodod Pārdevējam Pārdevēja norādītajā vietā (nosūtot atpakaļ, izmantojot Kurjera pakalpojumus, pa pastu vai nododot klātienē). Preces ir jāatgriež Pārdevēja adresē, kuru var noskaidrot šā Līguma 3.2.4. punktā. Pircējam, piegādājot smagās Preces (lai novērtētu, modificētu, mainītu, labotu vai atgrieztu Preces to kvalitātes dēļ) un ne tikai tās, Pārdevējs patur tiesības sazināties ar Pircēju telefoniski, lai informētu par Preču piegādes adresi;

4.2.8.     Atgriežot Preces pa pastu vai ar Kurjeru, Pircējam ir jānorāda sūtītāja adrese un Preces jāiesaiņo kārtīgi un saudzīgi, lai sūtījuma laikā tās netiktu bojātas. Pārdevējs neatmaksā naudu par Precēm, kas tiek sabojātas nosūtīšanas brīdī. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kas tiek piegādāti uz nepareizi norādītu adresi, vai, ja Preces sūtījums tiek nozaudēts vai sabojāts pārvadāšanas laikā;

4.2.9.     Pircējam, kas atgriež Preces kvalitatīvā un pieņemamā kondīcijā, Pārdevējs atgriež tikai naudu, kas samaksāta par Preci un piegādi Pircējam. Preces atgriešanas izmaksas sedz pats Pircējs.

4.3.        Pārdoto Preču trūkumi/defekti tiek novērsti vai Prece apmainīta pret kvalitatīvu Preci saskaņā ar Garantijas noteikumiem un LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.3.1.     Ja Pircējs iegādājas Preces ar trūkumiem, un tas tiek atzīmēts produkta nodošanas – pieņemšanas aktā (ja neatbilst noteikumiem, kas piemērojami atbilstoši Noteikumu 3.1. punktam), vai Preces bijušas nepiemērotā kvalitātē – konstatēts ražošanas defekts vai neatbilst ražotāja specifikācijām-, Pircējs pēc savas izvēles var pieprasīt:

4.3.1.1. lai Pārdevējs saprātīgā termiņā novērš Preces defektus, ja tas ir iespējams;

4.3.1.2. samazināt pirkuma cenu;

4.3.1.3. aizstāt Preci ar līdzīgu, atbilstošas kvalitātes Preci, neskaitot gadījumus, kad trūkumi/defekti ir nebūtiski un/vai radušies Pircēja vainas dēļ;

4.3.1.4. atmaksāt samaksāto Preces cenas summu un atcelt pirkuma Līgumu, gadījumos, kad pārdotā Prece ir nekvalitatīva un kalpo par pamatu šā Līguma izbeigšanai.

4.3.2.     Pircējs var izvēlēties tikai vienu no tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti Līguma 3.3.1. punktā. Izvēlētais punkts jānorāda savā pieteikumā par Preces trūkumiem/defektiem, norādot arī konkrētās Preces pirkuma dokumentus, kas apliecina tās iegādi, ja ir attiecināms – arī garantijas dokumentus;

4.3.3.     Ja Pircējam nav iespējas īstenot savu tiesiskās aizsardzības līdzekli, Pārdevējs ierosina alternatīvu 3.3.1. punktā paredzētajai metodei.

Pircējam nav tiesību mainīt izvēlēto aizsardzības līdzekli. Pircējam nav tiesības izbeigt Līgumu, ja preču trūkums/defekts ir nenozīmīgs un nav būtisks Līguma pārkāpums;

4.3.4.     Pircējam ir jāmaksā par Preces atgriešanas piegādes izmaksām, bet, kad Pārdevējs pārliecinās, ka atgrieztā Prece ir atgriezta nepietiekamas kvalitātes (rūpnīcas defekta) dēļ, Pārdevējs atgriež piegādes un atgriešanas izmaksas Pircējam;

4.3.5.     Ja Pircējs izvēlas atgriezt bojāto Preci Pārdevējam, Pārdevējs atgriež Pircējam samaksu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja paziņojumu par sliktas kvalitātes Preci, bet, ja Pircējs vēl nav iesniedzis Preces atpakaļ Pārdevējam, tad atmaksas periods tiek uzsākts no dienas, kad Preces atgrieztas atpakaļ Pārdevējam;

4.3.6.     Pārdevējs noraida Pircēja pretenzijas par nekvalitatīvo Preci gadījumā, ja šīs pretenzijas ir izteiktas Preces garantijas perioda beigās (neskaitot gadījumus, kad Pircējs var pierādīt, ka defekts radies pirms Prece nonākusi pie Pircēja, preču pārvadāšanas procesā, vai no citiem iemesliem, kas izriet no Pārdevēja atbildības), un, ja Preces tīši vai nolaidības dēļ tika bojātas pēc to nodošanas Pircējam, vai arī, ja Preces tiek bojātas preču lietošanas rezultātā, nelietošanas rezultātā, vai netiek ievēroti Preces uzglabāšanas noteikumi, kā arī tad, ja Preces izmantotas neatbilstoši citiem garantijā minētajiem noteikumiem.

4.4.        Ja Pircējam nav piegādātas Preces pēc Pārdevēja e-pasta apliecinājuma par Preces piegādi un rēķina saņemšanas, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāinformē Pārdevējs par šo notikumu, rakstot uz e-pastu: shop@watt.lv vai zvanot pa tālruni +371 67 55 7215. Pārdevējs uz sava rēķina apņemas aizstāt attiecīgās Preces un/vai aizstāt tās ar piemērotām Precēm. Noteikumu 3.1. punkts attiecas uz šādu preču atdošanu un apmaiņu. Šis punkts neattiecas uz gadījumiem, kad Kurjers ir piegādājis Preci Pircējam un/vai to pieņēmusi cita persona.

4.5.        Pārdevējs informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās Preces vērtības zudumu, Pārdevējs patur tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu pret Pircēju par Pārdevējam radīto zaudējumu segšanu, kas radušies Pircēja rīcības rezultātā.